Χρηματοδότηση Ερευνών

Κάθε χρόνο, το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων διάρκειας ενός έτους. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ελληνικά και στα αγγλικά (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής), ενώ η τελική επιστημονική μελέτη θα πρέπει να συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με το τί έχει δηλωθεί στην αίτηση, και να συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη στην άλλη γλώσσα.

Η χρηματοδότηση, η οποία θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πρόταση για ένα χρόνο, αφορά:

Μεταδιδάκτορες
Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από το έτος λήψης του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Ανεξάρτητους ερευνητές
Πρόκειται για ερευνητές που θα πρέπει να έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Ερευνητικές ομάδες
Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ έχει πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ανεξάρτητοι ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή, παρά μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για έξοδα μετακίνησης, αγοράς εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες ανάγκες.

  • Οι αιτήσεις αξιολογούνται από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Κάθε εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να διοργανώνει μία ημερίδα ή διημερίδα, ένα σεμινάριο, συνέδριο, παρουσιάσεις ή κάποιου άλλου είδους εκδήλωση σχετική με την εξέλιξη των εργασιών.
  • Κάθε ερευνητής που λαμβάνει χρηματοδότηση μπορεί, μετά από αίτησή του και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παίρνει τον τίτλο του Συνεργάτη-Εταίρου του Κέντρου.
  • Το Κέντρο συνάπτει διμερείς συμφωνίες με αντίστοιχα Κέντρα διεθνώς με αντικείμενο την ανταλλαγή ερευνητών, τη συνδιοργάνωση προγραμμάτων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων, η χρηματοδότηση των οποίων μοιράζεται μεταξύ των δύο μερών της συμφωνίας.