ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διμερείς Σχέσεις

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μέσα από τις διμερείς συμφωνίες με αντίστοιχα Κέντρα διεθνώς, προσπαθεί να εξασφαλίσει την ανταλλαγή ερευνητών, τη συν-διοργάνωση συναντήσεων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Η χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων θα επιβαρύνει τους εκάστοτε συμβαλλόμενους φορείς.

Τριμερής συμφωνία με το Bard College της Νέας Υόρκης και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η τριμερής συμφωνία μεταξύ του KEAE, του Bard College (NY) και του ΙΑΚΑ στοχεύει στην εγκαθίδρυση μιας μακροχρόνιας συνεργασίας, με κεντρικό άξονα την προώθηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, μέσα από συμπράξεις ερευνητών προερχόμενων από τα τρία ιδρύματα, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος και τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών γεγονότων.
Διμερής συμφωνία με το European Organization for Nuclear Research (CERN)
Η διμερής συμφωνία μεταξύ του ΚΕΑΕ και του CERN έχει διάρκεια 5 έτη και προβλέπει την από κοινού προώθηση της έρευνας σε επιμέρους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (όπως για παράδειγμα ιστορία της επιστήμης, επιστημολογία, κοινωνιολογία των επιστημών κ.τ.λ.) μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια.

Διμερής συμφωνία με Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG), Berlin
Η διμερής συμφωνία μεταξύ του ΚΕΑΕ και του MPIWG έχει διάρκεια 5 έτη και αφορά: α) τη συνεργασία των ερευνητών των δύο φορέων στη βάση κοινών ερευνητικών ενδιαφερόντων, β) την ανταλλαγή προσωπικού και ερευνητών, γ) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, δ) τη συν-διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και άλλων παρόμοιων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας, τo ΚΕΑΕ θα προκηρύσσει δύο φορές το χρόνο πρόγραμμα ανταλλαγής υποτρόφων με το MPIWG. Πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής στο info@rchumanities.gr

Διμερής συμφωνία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Η διμερής συμφωνία μεταξύ του ΚΕΑΕ και του ΕΚΚΕ προβλέπει: α) την ενίσχυση νέων ερευνητών και ερευνητικών ομάδων σε επιμέρους πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών χρηματοδοτήσεων, β) τη διάχυση των σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων, γ) την πραγματοποίηση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων.
Διμερής σχέση με το Independent Social Research Foundation (ISRF)
Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) συνεργάζεται με το Independent Social Research Foundation (ISRF), στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης ενός από τα θεματικά Annual Workshops του ISRF τον Απρίλιο του 2020 στην Αθήνα, στο οποίο οι ερευνητές και οι ερευνήτριες των δύο φορέων θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις μελέτες τους, προς την κατεύθυνση της ανάδειξης νέων διεπιστημονικών προσεγγίσεων και προοπτικών.