1821 – Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά από έναν φορέα, γι’ αυτό και το ΚΕΑΕ για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάζεται ήδη με τους παρακάτω φορείς:

 • Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
 • Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (ΕΒΕ)
 • Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
 • Μορφωτικό Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
 • Μουσείο Μπενάκη
 • Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) – Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ)
 • Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου
 • Κέντρο Ελληνικής Μουσικής Φοίβος Ανωγειανάκης
 • Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Centrum Modernes Griechenland/CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin)
 • Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η συνεργασία με τους αρχειακούς φορείς ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: α) επιτόπια επίσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής, προκειμένου να αποφασίσει, από κοινού με τον εκάστοτε φορέα, ποιο αρχειακό υλικό θα ψηφιοποιηθεί, β) σε κοινές συνεδριάσεις των αρχειονόμων των συνεργαζόμενων φορέων συζητήθηκαν οι όροι και οι τρόποι εισαγωγής του αρχειακού υλικού στη βάση, η τεκμηρίωση και ο προσδιορισμός των μεταδεδομένων. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στόχος του Προγράμματος δεν είναι η πλήρης ψηφιοποίηση του υπάρχοντος περί το 1821 υλικού, αλλά η ψηφιοποίηση και η επεξεργασία νέου υλικού με στόχο την υποδειγματική οργάνωσή του σε ψηφιακή μορφή και την ελεύθερη πρόσβαση των επισκεπτών σε αυτό. Μια παράλληλη και εξίσου σημαντική εργασία είναι η συγκρότηση σχολιασμένων καταλόγων με το υλικό που κάθε φορέας διαθέτει για το 1821. Έτσι, με το τέλος του Προγράμματος το Ψηφιακό Αρχείο 1821 θα προσφέρει στο κοινό έναν σχετικά πλήρη κατάλογο με το αρχειακό υλικό των κεντρικών αρχειακών φορέων της χώρας.