Research Centre for the Humanities (RCH)
Research Centre for the Humanities (RCH)

Νέα & Δραστηριότητες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου (Ερευνητικό Έργο «Η ελληνική επανάσταστη του 1821: Ψηφιακό Αρχείο»)

9 Ιανουαρίου 2017

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, θα υλοποιήσει Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», με αντικείμενο τη δημιουργία μιας διαδικτυακής υποδομής – ψηφιακής πλατφόρμας, με σκοπό τη διασύνδεση αρχειακού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο αφορά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» ζητούνται υποψήφιοι διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικείμενου του έργου υλοποίησης είναι από τον Ιανουάριο 2017 έως τον Ιούλιο 2017 και ορίζεται ειδικά κατά περίπτωση στους πίνακες που ακολουθούν. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΚΕΑΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι έχουν εξασφαλιστεί από το ΚΕΑΕ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του Ερευνητικού Έργου «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» που ακολουθεί στο Παράρτημα A, να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται όπως περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία από τις θέσεις αποστέλλοντας αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και μία Συστατική Επιστολή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rchumanities.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο η 15η Ιανουαρίου 2017.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

1.- Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη. Στη συνέχεια συνάπτεται σύμβαση έργου με τον/τους επιλεχθέντα/επιλεχθέντες κατά ΑΚ 361 επ.

2.- Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3.- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εδώ περιγράφεται σκοπό έχει τη σύναψη σύμβασης έργου. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ερευνητικού Έργου, η οποία θα επιλέξει αυτούς που κρίνει ως καταλληλότερους για την εκτέλεση των εργασιών με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα, δηλ. το Βιογραφικό Σημείωμα και τη Συστατική Επιστολή.

4.- Υποβληθείσα αίτηση που δεν πληροί τα προσόντα που τίθενται με την παρούσα πρόσκληση, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

5.- Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Ερευνητικού Έργου και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, το ΚΕΑΕ δύναται να αντικαταστήσει την/τον επιλεχθείσα/επιλεχθέντα, σε περίπτωση που αυτή/αυτός παραιτηθεί ή εάν εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά της/του καθήκοντα. Η αντικατάσταση της/του επιλεχθείσας/επιλεχθέντος θα γίνει από άλλην/ον ενδιαφερόμενη/ο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τα υποβληθέντα έγγραφα.

6.- Η σύναψη συμβάσεων ή μη, καθώς και ο ακριβής αριθμός συμβάσεων επαφίεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια του ΚΕΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ερευνητικού Έργου. Η παρούσα πρόσκληση σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για το ΚΕΑΕ και δεν γεννά αξιώσεις για τη σύναψη της/των σύμβασης/συμβάσεων έργου.

 

 

Τόπος παροχής έργου: Μουσείο Μπενάκη

 

Ειδικότητα: Υπ. Διδάκτορες με ειδίκευση στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον 18ο και 19ο αιώνα.

 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.

 

Αντικείμενο σύμβασης έργου: Τεκμηρίωση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) αρχειακού υλικού και εισαγωγή του σε βάση δεδομένων.

 

Διάρκεια σύμβασης έργου: Η διάρκεια είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση και θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 5.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.

 

Απαραίτητα προσόντα: ·         Πτυχίο (συναφές με την ειδικότητα)

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα

·         Γνώση δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Γαλλικά)

·         Εμπειρία στην μεταγραφή

·         Γνώσεις παλαιογραφίας

·         Γνώσεις Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα: ·         Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα απασχόλησης

·         Γνώση της ιταλικής γλώσσας

 

 


 

 

Τόπος παροχής έργου: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

 

Ειδικότητα: Υπ. Διδάκτορες με ειδίκευση στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον 18ο και 19ο αιώνα.

 

Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο.

 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Τεκμηρίωση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) αρχειακού υλικού και εισαγωγή σε βάση δεδομένων.

 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση είναι 4.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.

 

Απαραίτητα προσόντα: ·         Πτυχίο (συναφές με την ειδικότητα)

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα

·         Γνώση δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Γαλλικά)

·         Εμπειρία στην μεταγραφή

·         Γνώσεις παλαιογραφίας

·         Γνώσεις Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα: ·         Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα απασχόλησης

·         Γνώση της ιταλικής γλώσσας

 

 


 

 

Τόπος παροχής έργου: Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 

Ειδικότητα: Υπ. Διδάκτορες με ειδίκευση στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον 18ο και 19ο αιώνα.

 

Πλήθος συνεργατών: Δύο (2) άτομα.

 

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Τεκμηρίωση (στα ελληνικά και στα αγγλικά) αρχειακού υλικού και εισαγωγή σε βάση δεδομένων.

 

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Η διάρκεια είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και των παραδοτέων εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

 

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Τα παραδοτέα που θα περιγράφονται στη σύμβαση θα πιστοποιούνται με βεβαίωση παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ανωτέρω πράξης.

 

Προτεινόμενη αμοιβή: Η συνολική μικτή αποζημίωση για έκαστη σύμβαση είναι 5.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά και με βάση τα συμφωνηθέντα παραδοτέα όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση. Θα πρέπει να εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή άλλο νόμιμο παραστατικό.

 

Απαραίτητα προσόντα: ·         Πτυχίο (συναφές με την ειδικότητα)

·         Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα

·         Γνώση δύο ξένων γλωσσών (Αγγλικά και Γαλλικά)

·         Εμπειρία στην μεταγραφή

·         Γνώσεις παλαιογραφίας

·         Γνώσεις Η/Υ

 

Επιθυμητά προσόντα: ·         Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα απασχόλησης

·         Γνώση της ιταλικής γλώσσας

 

 


 

 

Οι υποψήφιες/οι που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ερευνητικού Έργου. Όσες/οι υποψήφιες/οι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου που θα έχουν δηλώσει στο υποβληθέν Βιογραφικό τους Σημείωμα.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ