Νέα & Δραστηριότητες

In-between meeting of the European Society for the History of Science (ESHS)

13 Σεπτεμβρίου 2021

Co-organized by the ESHS and the Research Centre for the Humanities (RCH)

Hosted by the Department of History and Philosophy of Science, National and Kapodistrian University of Athens

Topic: History of Science and the Humanities

Dates: 23-24 September 2021

The conference will take place online via Zoom.

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/86492839303?pwd=Y1l4emtrTHBSQWxhWHBzVDZiL0FhZz09

Download the program here (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Since the very first stages of its professionalization the history of science has been seen as a bridge between the “two cultures”, the natural sciences and the humanities. Over the years, one part of this triadic complex, the relations between the history of science and the natural sciences, has been extensively discussed. The relations between the history of science and the humanities, however, have been less commented upon. The aim of this workshop is to further elaborate these latter relations: First, by discussing how history of science fits within the rich landscape of the humanities, which have themselves been facing various challenges and opportunities. Second, by reflecting on how history of science, and the humanities more generally, can be brought to bear on wider and socially relevant issues, such as the digital condition, the rise of fake news, post-truth, and science denialism.

Από τα πρώτα στάδια της συγκρότησης του κλάδου της ιστορίας της επιστήμης, αυτή έχει ιδωθεί ως μια γέφυρα ανάμεσα στις «δύο κουλτούρες»: των φυσικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Έκτοτε, μία πτυχή αυτού του τριαδικού σχήματος, οι σχέσεις μεταξύ της ιστορίας της επιστήμης και των φυσικών επιστημών, έχει συζητηθεί διεξοδικά. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της ιστορίας της επιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών έχουν σχολιαστεί σημαντικά λιγότερο. Ο στόχος αυτού του συνεδρίου είναι να αναπτυχθεί μια περαιτέρω συζήτηση γύρω από αυτές ακριβώς τις σχέσεις: Πρώτον, εξετάζοντας πώς η ιστορία της επιστήμης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών, που οι ίδιες αντιμετωπίζουν τις δικές τους προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Δεύτερον, αναπτύσσοντας έναν αναστοχασμό γύρω από τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία της επιστήμης, καθώς και γενικότερα οι ανθρωπιστικές επιστήμες, άπτονται ευρύτερων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η ψηφιακή συνθήκη, η ανάδυση των fake news, η μετα-αλήθεια, και η αμφισβήτηση της επιστήμης.

 

Speakers:

Maria Paula Diogo (NOVA University of Lisbon) and Ana Simões (University of Lisbon)

Sven Dupré (Utrecht University)

Kostas Gavroglu (National and Kapodistrian University of Athens)

Michael Gordin (Princeton University)

Matthieu Husson (CNRS, Paris Observatory)

Dana Jalobeanu (University of Bucharest)

Erwin Neuenschwander (University of Zurich)

Chris Newfield (Independent Social Research Foundation)

Koen Vermeir (CNRS, Univ. Paris-Diderot)

 

Program – (Eastern European Summer Time / UTC + 3)

 

September 23

4:00 – 4:15 pm, Theodore Arabatzis: Welcome, https://youtu.be/ln1WOvDNWrY

4:15– 5:00 pm, Maria Paula Diogo and Ana Simões: History of Science and Technology, Humanities and Contemporaneity. Some Reflections

5:00– 5:45 pm, Dana Jalobeanu: Emblems as Epistemic Tools and Heuristic Devices: An Exercise on Perspectival Contextualism

5:45– 6:00 pm, Break

6:00– 6:45 pm, Kostas Gavroglu: A Nightmare Come True: The Humanities as Applied Mathematics

6:45– 7:30 pm, Michael Gordin: Fringe Theories Stack: The History, Philosophy, and Sociology of Pseudoscience

September 24

4:00 – 4:45 pm, Sven Dupré: History of Knowledge: A Future

4:45– 5:30 pm, Erwin Neuenschwander: A Key to Riemann’s Breakthroughs in Mathematics and Natural Philosophy: Studying the Göttingen University Library borrowing registers

5:30– 6:15 pm, Matthieu Husson: Bridging History of Astronomy, Digital Humanities and Artificial Intelligence: A Field Report

6:15– 6:30 pm, Coffee Break

6:30– 7:15 pm, Koen Vermeir: Open Science and the Humanities: Past and Future

7:15– 8:00 pm, Chris Newfield: What is Literary Knowledge? Describing Humanities Research in an Ongoing ‘Two Cultures’ World