Συχνές ερωτήσεις και οδηγίες υποβολής

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων;

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 15 Ιανουαρίου 2017 στις 12:00 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2017, τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), μέσω ειδικής φόρμας Υποβολής Αιτήσεων που θα είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Κέντρου μόνο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Πώς θα ενημερωθούμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έγινε με επιτυχία;

Αμέσως μόλις στείλετε την αίτησή σας και δεδομένου ότι έχετε υποβάλει πλήρη στοιχεία μέσω της φόρμας Υποβολής Αιτήσεων, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής της αίτησης, στο email που θα έχετε δηλώσει στη φόρμα υποβολής.

Μπορούμε να αποστείλουμε την αίτησή μας με άλλο τρόπο;

Η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά ως ανωτέρω.

Σε ποια γλώσσα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής). Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με το τί θα δηλώσετε στην αίτησή σας, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη στην άλλη γλώσσα.

Μπορούμε να στείλουμε συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής;

Δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Ποιοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
α) μεταδιδάκτορες: πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση,
β) ανεξάρτητοι ερευνητές: πρόκειται για ερευνητές που θα πρέπει να έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση,
γ) ερευνητικές ομάδες: πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ έχει πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, ανεξάρτητοι ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή, παρά μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για έξοδα μετακίνησης, αγοράς εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες ανάγκες.

Μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση σε περισσότερες από μία κατηγορίες ένταξης;

Όχι. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση σε μία μόνο κατηγορία ένταξης.

Μπορούμε να υποβάλουμε περισσότερες από μία αιτήσεις με διαφορετικό ερευνητικό αντικείμενο σε μία κατηγορία ένταξης;

Όχι. Μπορείτε να υποβάλετε μία μόνο αίτηση σε μία μόνο κατηγορία ένταξης.

Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να υπάγονται στον ίδιο φορέα;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», είναι απαραίτητο να αναφερθούν ονομαστικά τα μέλη της ομάδας;

Ναι, είναι απαραίτητη η ονομαστική αναφορά όλων των μελών της ομάδας, καθώς και η επισύναψη των βιογραφικών τους σημειωμάτων, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ηλεκτρονικής φόρμας (συμπλήρωση του υποδείγματος βιογραφικού και ΜΟΝΟ αυτού).

Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών της ερευνητικής ομάδας;

Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας ορίζεται σε τρία άτομα το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή ή της συντονίστριας.

Στην υποβολή του προϋπολογισμού, ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες;

Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: αμοιβές, μετακινήσεις, εξοπλισμός και σχετικά αναλώσιμα, παρακρατήσεις και φόροι.

Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του συντονιστή της ερευνητικής ομάδας;

Ναι, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, σε περίπτωση που δεν έχει εργασία πλήρους απασχόλησης.

Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης;

Ναι.
Πρώτη προϋπόθεση: κάθε ερευνητική πρόταση πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2018.
Δεύτερη προϋπόθεση: η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης.
Τρίτη προϋπόθεση: δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση και 3η χρονιά, αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.
Τέταρτη προϋπόθεση: κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μίας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.ά.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων;

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς ανά κλάδο επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πώς θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στους επιτυχόντες έως το τέλος Οκτωβρίου 2017.

Ποιό είναι το χρονικό διάστημα εκπόνησης των ερευνών που θα εγκριθούν;

Ημερομηνία έναρξης εκπόνησης των χρηματοδοτούμενων ερευνών θεωρείται η 1/1/2018. Ημερομηνία παράδοσης της τελικής επιστημονικής μελέτης και των αποτελεσμάτων της εκάστοτε έρευνας είναι η 21/12/2018.

Όσοι ερευνητές επιλεγούν για χρηματοδότηση της πρότασής τους, θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση με το Κέντρο;

Όσοι ερευνητές και ερευνήτριες επιλεγούν, θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Κέντρο, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι χρηματοδότησης και εκπόνησης της έρευνας.

Σε ποιόν θα περιέλθουν τα πνευματικά δικαιώματα των χρηματοδοτούμενων ερευνών;

Τα πνευματικά δικαιώματα των ερευνών που θα χρηματοδοτηθούν από το Κέντρο περιέρχονται στους συντελεστές της έρευνας.

Σε περίπτωση που η πρότασή μας απορριφθεί μπορούμε να πληροφορηθούμε την κατάταξή μας στη διαδικασία αξιολόγησης;

Δεν δημοσιοποιούνται πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που η πρότασή μας απορριφθεί, μπορούμε να ξανακάνουμε αίτηση την επόμενη χρονιά;

Ναι, δικαιούστε να κάνετε ξανά αίτηση τις επόμενες χρονιές με τον εξής περιορισμό: δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση και 3η χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.