Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Συχνές ερωτήσεις – οδηγίες υποβολής

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων;
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 1 Μαρτίου 2021 μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), μέσω ειδικής φόρμας Υποβολής Αιτήσεων που θα είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Κέντρου μόνο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.
Πώς θα ενημερωθούμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έγινε με επιτυχία;
Αμέσως μόλις στείλετε την αίτησή σας και δεδομένου ότι έχετε υποβάλει πλήρη στοιχεία μέσω της φόρμας Υποβολής Αιτήσεων, θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα παραλαβής της αίτησης, στο email που θα έχετε δηλώσει στη φόρμα υποβολής.
Μπορούμε να αποστείλουμε την αίτησή μας με άλλο τρόπο;
Η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά ως ανωτέρω.
Σε ποια γλώσσα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (σύμφωνα με τις οδηγίες στη φόρμα υποβολής). Η τελική επιστημονική μελέτη θα συντάσσεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με το τί θα δηλώσετε στην αίτησή σας, και θα συνοδεύεται από μια εκτενή περίληψη στην άλλη γλώσσα.
Μπορούμε να στείλουμε συμπληρωματικά στοιχεία της αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής;
Δεν επιτρέπεται η υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.
Ποιοί έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση;
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
1) Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές: Πρόκειται για ερευνητές οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και γ/ μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο θεσμοθετημένο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα ή όχι.
2)Ερευνητικές Oμάδες: Πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις (3) ερευνητές το μέγιστο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας πρέπει να ΜΗΝ εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της ομάδας είναι να έχει διδακτορικό τίτλο. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι κατ’ ελάχιστον υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή/και άτομα με μακρά ακαδημαϊκή και αναγνωρισμένη θητεία. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ομάδας εργάζεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τότε δεν δικαιούται οποιαδήποτε οικονομική αποζημίωση ως αμοιβή. Στην περίπτωση των ερευνητικών ομάδων και σε περίπτωση που μέλος της ομάδας είναι ΥΔ, τότε το θέμα της προτεινόμενης έρευνας ΔΕΝ πρέπει να συμπίπτει με το θέμα της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ.
Μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση σε περισσότερες από μία κατηγορίες ένταξης;
Όχι. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση σε μία μόνο κατηγορία ένταξης.
Μπορούμε να υποβάλουμε περισσότερες από μία αιτήσεις με διαφορετικό ερευνητικό αντικείμενο σε μία κατηγορία ένταξης;
Όχι. Μπορείτε να υποβάλετε μία μόνο αίτηση σε μία μόνο κατηγορία ένταξης.
Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», πρέπει όλα τα μέλη της ομάδας να υπάγονται στον ίδιο φορέα;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», είναι απαραίτητο να αναφερθούν ονομαστικά τα μέλη της ομάδας;
Ναι, είναι απαραίτητη η ονομαστική αναφορά όλων των μελών της ομάδας, καθώς και η επισύναψη των βιογραφικών τους σημειωμάτων, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ηλεκτρονικής φόρμας (συμπλήρωση του υποδείγματος βιογραφικού και ΜΟΝΟ αυτού).
Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών της ερευνητικής ομάδας;
Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας ορίζεται σε τρία (3) άτομα το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή ή της συντονίστριας.
Στην υποβολή του προϋπολογισμού, ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες;
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες: αμοιβές, μετακινήσεις, εξοπλισμός και σχετικά αναλώσιμα.
Στην περίπτωση αίτησης στην κατηγορία ένταξης «Ερευνητική Ομάδα», είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του συντονιστή της ερευνητικής ομάδας;
Ναι, αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, σε περίπτωση που δεν έχει εργασία πλήρους απασχόλησης.
Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης;
Ναι.

  • Η κάθε ερευνητική πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί εντός του 2022.
  • Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να έχει άλλη πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2022.
  • Δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από 2 χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλει αίτηση και 3η χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.
  • Κάθε εγκεκριμένη ερευνητική πρόταση θα πρέπει να προβλέπει τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (ημερίδα, διημερίδα, σεμινάριο, συνέδριο, παρουσίαση για την εξέλιξη των εργασιών, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδότησης από το ΚΕΑΕ, δηλ. το 2022, με τη συμμετοχή νέων ερευνητών.
Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων;
Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτοτυπία της ερευνητικής ιδέας, η καινοτομία της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τα τελικά παραδοτέα. Η αξιολόγηση των ερευνών θα γίνει από ειδικούς ανά κλάδο επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.
Πώς θα ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στους επιτυχόντες έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2021 και θα αναρτηθούν στο site του ΚΕΑΕ τον Ιανουάριο 2022.
Ποιό είναι το χρονικό διάστημα εκπόνησης των ερευνών που θα εγκριθούν;
Ημερομηνία έναρξης εκπόνησης των χρηματοδοτούμενων ερευνών θεωρείται ο Ιανουάριος 2022. Ημερομηνία παράδοσης της τελικής επιστημονικής μελέτης και των αποτελεσμάτων της εκάστοτε έρευνας είναι ο Δεκέμβριος 2022.
Όσοι ερευνητές επιλεγούν για χρηματοδότηση της πρότασής τους, θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση με το Κέντρο;
Όσοι ερευνητές και ερευνήτριες επιλεγούν, θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με το Κέντρο, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι χρηματοδότησης και εκπόνησης της έρευνας.
Σε ποιόν θα περιέλθουν τα πνευματικά δικαιώματα των χρηματοδοτούμενων ερευνών;
Τα πνευματικά δικαιώματα των ερευνών που θα χρηματοδοτηθούν από το Κέντρο περιέρχονται στους συντελεστές της έρευνας.
Σε περίπτωση που η πρότασή μας απορριφθεί μπορούμε να πληροφορηθούμε την κατάταξή μας στη διαδικασία αξιολόγησης;
Δεν δημοσιοποιούνται πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που η πρότασή μας απορριφθεί, μπορούμε να ξανακάνουμε αίτηση την επόμενη χρονιά;
Ναι, δικαιούστε να κάνετε ξανά αίτηση τις επόμενες χρονιές με τον εξής περιορισμό: δεν επιτρέπεται να προταθεί έρευνα με το ίδιο θέμα περισσότερες από δύο (2) χρονιές. Το ίδιο άτομο μπορεί να υποβάλλει αίτηση και τρίτη χρονιά αλλά με διαφορετικό θέμα έρευνας από τις προηγούμενες αιτήσεις του.