Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Νέα & Δραστηριότητες

2η Δημόσια Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

15 Νοεμβρίου 2023

Το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ) (www.rchumanities.gr), εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγγέλλει τη 2η Δημόσια Πρόσκληση για Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες (Fellows).

Οι ελάχιστες νέες θέσεις που προκηρύσσονται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης στα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, η έλλειψη ακαδημαϊκής στέγης και χώρου εργασίας για μεταδιδάκτορες που, όμως, συνεχίζουν την έρευνά τους, είναι μερικοί από τους λόγους που ώθησαν το ΚΕΑΕ να ενισχύσει αυτό το νέο θεσμό που δημιούργησε πριν ένα χρόνο. Το ΚΕΑΕ, με αυτή την πρωτοβουλία, επιθυμεί να προβεί σε δημόσια δήλωση για να υπογραμμίσει την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει μία νέα γενιά ερευνητών με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα και ερευνητική δραστηριότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές να συμβληθούν με το ΚΕΑΕ ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Fellows) και με την υποστήριξη του Κέντρου, να προετοιμάσουν και να υποβάλουν μία ερευνητική τους πρόταση προς χρηματοδότηση από διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν με τις διαδικασίες που ακολουθεί με συνέπεια το ΚΕΑΕ (αναλυτικές αιτήσεις, εκθέσεις αξιολογητών και συνεντεύξεις), και θα λαμβάνουν αμοιβή για χρονικό διάστημα τριών (3), τεσσάρων (4) ή έξι (6) μηνών, με στόχο να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να προβούν στις απαραίτητες αιτήσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και τα ερευνητικά προγράμματα. Το χρονικό διάστημα θα ορίζεται από το ΚΕΑΕ και θα εξαρτάται από τον φορέα/πρόγραμμα στο οποίο θα υποβάλει η/ο αιτούσα/αιτών.

Δικαίωμα αίτησης για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) έχουν μεταδιδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του Fellowship και στο πλαίσιο προετοιμασίας της ερευνητικής πρότασης για υποβολή προς χρηματοδότηση από διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα, ο Ακαδημαϊκός Συνεργάτης (Fellow) μπορεί να λειτουργεί ατομικά ή/και να συγκροτεί ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος στο οποίο θα κάνει αίτηση και με επιπλέον στόχο τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με άλλους ερευνητές.

 

Α. Παροχή Υπηρεσιών από το ΚΕΑΕ

Το ΚΕΑΕ θα παρέχει στον Ακαδημαϊκό Συνεργάτη (Fellow) βοήθεια στη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης και στην κατάθεση της αίτησης για χρηματοδότηση από ειδικούς με τεχνογνωσία στην υποβολή αιτήσεων σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα. Η βοήθεια συνίσταται στα εξής:

 • Επιστημονική συμβουλευτική στήριξη, α/ μέσω μιας επιτροπής που θα αποτελείται από μέλη της επιστημονικής κοινότητας διαφορετικών ειδικοτήτων με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα και σημαντικό έργο, τόσο κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της ερευνητικής πρότασης προς υποβολή, όσο και κατά τη διάρκειά υλοποίησής της σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, και β/ μέσω άλλων ακαδημαϊκών δράσεων, όπως ενδεικτικά διοργάνωση ομάδων συζητήσεων για το υπό διερεύνηση θέμα.
 • Τεχνική υποστήριξη από άτομο με εμπειρία στη συμπλήρωση των αιτήσεων.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Δυνατότητα για γραφείο εργασίας και χώρο για συναντήσεις και συνεδριάσεις.
 • Ερευνητικό affiliation ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του ΚΕΑΕ (RCH Fellow) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αμοιβή ύψους δύο χιλιάδων και εκατό ευρώ (2.100€) (καθαρά) για το διάστημα των τριών (3) μηνών, δύο χιλιάδων και οχτακοσίων ευρώ (2.800€) (καθαρά) για το διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, και τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (4.200€) (καθαρά) για το διάστημα των έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενδεικτικά περί φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών).

Β. Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκών Συνεργατών (Fellows)

Οι ερευνητές που θα γίνουν δεκτοί ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Fellows) θα υποχρεούνται:

1) Να ολοκληρώσουν την προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης που κατέθεσαν στο ΚΕΑΕ και για την οποία εγκρίθηκαν ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες και να την υποβάλουν προς χρηματοδότηση σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς φορείς και ερευνητικά προγράμματα.

2) Να διαμορφώσουν δίκτυα ερευνητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ειδίκευση στο θέμα της προτεινόμενης έρευνας, καθώς επίσης να διασυνδέσουν το ΚΕΑΕ με άλλους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Να διοργανώσουν μία ακαδημαϊκή δράση (ενδεικτικά μία ημερίδα, ένα σεμινάριο, μία διάλεξη, κ.ά.) σχετικά με το θέμα της προτεινόμενης έρευνας.

4) Να παραδώσουν στο ΚΕΑΕ σύντομη αναφορά σχετικά με τα πεπραγμένα τους και την εμπειρία τους κατά την περίοδο συνεργασίας τους με το Κέντρο.

5) Σε περίπτωση που εγκριθεί η ερευνητική τους πρόταση από κάποιο διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή ιδιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα και χρηματοδοτηθεί, να συνεισφέρουν στο ΚΕΑΕ το 8% επί του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης νέων ερευνητριών και ερευνητών. Τα έσοδα αυτά ΔΕΝ θα χρησιμοποιούνται από το ΚΕΑΕ για την αντιμετώπιση των πάγιων εξόδων του, αλλά θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επιπλέον ερευνητριών/τών.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αποστέλλοντας email με θέμα «2η Δημόσια Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellows@rchumanities.gr και επισυνάπτοντας τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αναλυτική Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας στα αγγλικά έως 2.000 λέξεις, με σύνοψη 500 λέξεων στα ελληνικά, συμπληρώνοντας αποκλειστικά το Υπόδειγμα Αναλυτικής Περιγραφής (διαθέσιμο για download πατώντας εδώ).

Η περιγραφή πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλος ερευνητικής πρότασης
 • Αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης (συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογίας, παραδοτέων)
 • Επιστημονικές και κοινωνικές στοχεύσεις
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έρευνας
 • Οδικός χάρτης με βάση τον οποίο η/ο υποψήφια/ος προτίθεται να πραγματοποιήσει την έρευνα, δίνοντας πληροφορίες και αιτιολογώντας πιθανές συνεργασίες με άτομα και με φορείς, καθώς επίσης προσδιορίζοντας αρχεία και άλλες πηγές σημαντικές για την έρευνα.
 • Χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους η/ο υποψήφια/ος προτίθεται να καταθέσει την ερευνητική πρόταση προς χρηματοδότηση, προθεσμίες υποβολής, ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τους χρηματοδοτικούς φορείς (εφόσον αυτές είναι γνωστές), χρονική διάρκεια έρευνας.

2) Βιογραφικό Σημείωμα στα αγγλικά (με μία συνοπτική παράγραφο στα ελληνικά) συμπληρώνοντας αποκλειστικά το Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (διαθέσιμο για download πατώντας εδώ).

 

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ιδρυτικά μέλη του ΚΕΑΕ. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

 

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 15 Νοεμβρίου 2023
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 15 Δεκεμβρίου 2023
(μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες 15 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ 28 Φεβρουαρίου 2024

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε ηλεκτρονικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού στο dvalatsou@rchumanities.gr ή/και τηλεφωνικώς στο 210-3640424 καθημερινά 10.00-12.00 αυστηρά.