Research Centre for the Humanities (RCH)
EN / ΕΛ
Research Centre for the Humanities (RCH)

Νέα & Δραστηριότητες

1η Δημόσια Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) στο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

12 Μαΐου 2022

Το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ) (www.rchumanities.gr), εκπληρώνοντας τον βασικό καταστατικό σκοπό του που είναι η ενίσχυση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγγέλλει τη δημιουργία του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow). Οι ελάχιστες νέες θέσεις που προκηρύσσονται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας, η δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδότησης στα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, η έλλειψη ακαδημαϊκής στέγης και χώρου εργασίας για μεταδιδάκτορες που, όμως, συνεχίζουν την έρευνά τους, είναι μερικοί από τους λόγους που ώθησαν το ΚΕΑΕ να προβεί στη δημιουργία αυτού του νέου θεσμού.

Το ΚΕΑΕ, με αυτή την πρωτοβουλία, επιθυμεί να προβεί σε δημόσια δήλωση για να υπογραμμίσει την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει μία νέα γενιά ερευνητών με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα και ερευνητική δραστηριότητα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο, προσκαλεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές να συμβληθούν με το ΚΕΑΕ ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Fellows) και με την υποστήριξη του Κέντρου, να προετοιμάσουν και να υποβάλουν μία ερευνητική τους πρόταση προς χρηματοδότηση από διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα.

Οι ερευνητές θα επιλεγούν με τις διαδικασίες που ακολουθεί με συνέπεια το ΚΕΑΕ (αναλυτικές αιτήσεις, εκθέσεις αξιολογητών και συνεντεύξεις), και θα λαμβάνουν αμοιβή για χρονικό διάστημα τριών (3) ή έξι (6) μηνών, με στόχο να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να προβούν στις απαραίτητες αιτήσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Το χρονικό διάστημα θα ορίζεται από το ΚΕΑΕ και θα εξαρτάται από το πρόγραμμα στο οποίο θα υποβάλει η αιτούσα/ο αιτών.

Δικαίωμα αίτησης για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) έχουν μεταδιδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι α/ δεν έχουν ξεπεράσει τα δέκα (10) έτη από την λήψη του διδακτορικού τους, β/ δεν εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια του Fellowship και στο πλαίσιο προετοιμασίας της ερευνητικής πρότασης για υποβολή προς χρηματοδότηση από διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα, ο Ακαδημαϊκός Συνεργάτης (Fellow) δύναται να λειτουργεί ατομικά ή/και να συγκροτεί ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από ερευνητές είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος στο οποίο θα κάνει αίτηση και με επιπλέον στόχο τη δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με άλλους ερευνητές.

 

Α. Παροχή Υπηρεσιών από το ΚΕΑΕ

Το ΚΕΑΕ θα παρέχει στον Ακαδημαϊκό Συνεργάτη (Fellow) βοήθεια στη συγγραφή της ερευνητικής πρότασης και στην κατάθεση της αίτησης για χρηματοδότηση από ειδικούς με τεχνογνωσία στην υποβολή αιτήσεων σε διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα. Η βοήθεια συνίσταται στα εξής:

 • Επιστημονική συμβουλευτική στήριξη, α/ μέσω μιας επιτροπής που θα αποτελείται από μέλη της επιστημονικής κοινότητας διαφορετικών ειδικοτήτων με μακροχρόνια ερευνητική δραστηριότητα και σημαντικό έργο, τόσο κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της ερευνητικής πρότασης προς υποβολή, όσο και κατά τη διάρκειά υλοποίησής της σε περίπτωση που αυτή εγκριθεί, και β/ μέσω άλλων ακαδημαϊκών δράσεων, όπως ενδεικτικά διοργάνωση ομάδων συζητήσεων για το υπό διερεύνηση θέμα.
 • Τεχνική υποστήριξη από άτομο με εμπειρία στη συμπλήρωση των αιτήσεων.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τα διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδότησης.
 • Δυνατότητα για γραφείο εργασίας και χώρο για συναντήσεις και συνεδριάσεις.
 • Ερευνητικό affiliation ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του ΚΕΑΕ (RCH Fellow) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αμοιβή ύψους δύο χιλιάδων και εκατό ευρώ (2.100€) (καθαρά) για το διάστημα των τριών (3) μηνών και τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (4.200€) (καθαρά) για το διάστημα των έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ενδεικτικά περί φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών).

Β. Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκών Συνεργατών (Fellows)

Οι ερευνητές που θα γίνουν δεκτοί ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες (Fellows) θα υποχρεούνται:

 • Να ολοκληρώσουν την προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης που κατέθεσαν στο ΚΕΑΕ και για την οποία εγκρίθηκαν ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες και να την υποβάλουν προς χρηματοδότηση από διεθνή, ευρωπαϊκά, εθνικά ή ιδιωτικά ερευνητικά προγράμματα.
 • Να διαμορφώσουν δίκτυα ερευνητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ειδίκευση στο θέμα της προτεινόμενης έρευνας, καθώς επίσης να διασυνδέσουν το ΚΕΑΕ με άλλους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Να διοργανώσουν μία ακαδημαϊκή δράση (ενδεικτικά μία ημερίδα, ένα σεμινάριο, μία διάλεξη, κ.ά.) σχετικά με το θέμα της προτεινόμενης έρευνας.
 • Να παραδώσουν στο ΚΕΑΕ σύντομη αναφορά σχετικά με τα πεπραγμένα τους και την εμπειρία τους κατά την περίοδο συνεργασίας τους με το Κέντρο.
 • Σε περίπτωση που εγκριθεί η ερευνητική τους πρόταση από κάποιο διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή ιδιωτικό ερευνητικό πρόγραμμα και χρηματοδοτηθεί, να αποδώσουν στο ΚΕΑΕ το 8% επί του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης. Τα έσοδα αυτά ΔΕΝ θα χρησιμοποιούνται από το ΚΕΑΕ για την αντιμετώπιση των πάγιων εξόδων του, αλλά θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επιπλέον ερευνητών. Με αυτόν τον τρόπο το ΚΕΑΕ εγκαινιάζει ένα πείραμα συνεργατικότητας στις ερευνητικές διεργασίες.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow) αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αποστέλλοντας email με θέμα «1η Δημόσια Πρόσκληση για ένταξη στον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (Fellow)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση fellows@rchumanities.gr και επισυνάπτοντας τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αναλυτική Περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας στα αγγλικά έως 2000 λέξεις, με σύνοψη 500 λέξεων στα ελληνικά, συμπληρώνοντας αποκλειστικά το Υπόδειγμα Αναλυτικής Περιγραφής (διαθέσιμο για download πατώντας εδώ).

Η περιγραφή πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τίτλος ερευνητικής πρότασης
 • Αναλυτική περιγραφή της ερευνητικής πρότασης και του οδικού χάρτη με βάση τον οποίο η/ο υποψήφια/ος προτίθεται να συγκροτήσει την τελική πρόταση
 • Επιστημονικές και κοινωνικές στοχεύσεις
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έρευνας
 • Χρηματοδοτικοί φορείς στους οποίους η/ο υποψήφια/ος προτίθεται να καταθέσει την ερευνητική πρόταση προς χρηματοδότηση και ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τους χρηματοδοτικούς φορείς (εφόσον αυτή είναι γνωστή)

2. Βιογραφικό Σημείωμα στα αγγλικά (με μία συνοπτική παράγραφο στα ελληνικά) συμπληρώνοντας αποκλειστικά το Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (διαθέσιμο για download πατώντας εδώ).

Αξιολόγηση Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδικούς, ανά κλάδο, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ιδρυτικά μέλη του ΚΕΑΕ. Οι ερευνητές που θα φτάσουν στο στάδιο πριν την τελική επιλογή θα κληθούν σε συνέντευξη.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 15 Μαΐου 2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 15 Ιουνίου 2022
(μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας)
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στους επιτυχόντες 31 Οκτωβρίου 2022
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων στο site του ΚΕΑΕ Ιανουάριος 2023

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε ηλεκτρονικώς με τη Δρα Δέσποινα Βαλατσού στο dvalatsou@rchumanities.gr ή/και τηλεφωνικώς στο 210-3640424 καθημερινά (εκτός Τετάρτης) 10.00-12.00 αυστηρά.